#   0 - 9  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Chinese   Czech   English   Finnish   French   German   Italian   Portuguese   Romanian   Russian   Spanisch   Turkish   
Anton Pavlovich Chekhov (1860 - 1904)
Anton Pavlovich Chekhov